banner22

Vietnam Asset Management là một công ty quản lý quỹ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư vào cổ phiếu của các công ty tư nhân và công ty cổ phần Việt Nam trong suốt thế kỷ qua...

Tìm hiểu thêm

Icon Thông Tin Quỹ Đầu Tư

Thay đổi NAV 1 tháng (%) Thay đổi NAV tính từ đầu năm (%) Thay đổi NAV từ khi thành lập (%)
Vietnam Emerging Market Fund SICAV - Class A (EUR) -0.1 -5.5 13.7
VN-Index (EUR) 6.5 15.0 61.8
Vietnam Emerging Market Fund SICAV - Class B (EUR) -0.1 -5.8 10.3
VN-Index (EUR) 6.5 15.0 53.0
Vietnam Emerging Market Fund SICAV - Class C (USD) -1.4 4.8 2.2
VN-Index (USD) 5.1 27.3 32.2
Vietnam Emerging Market Fund (Cayman) (USD) 0.8 8.9 -13.7
VN-Index (USD) 2.6 10.1 -60.4
Số liệu của ngày 30/11/2016

 

Để nhận bản tin hàng tháng, vui lòng nhập tên và địa chỉ email của bạn:

 

Funds
Quỹ Tính đến ngày NAV/chứng chỉ quỹ Kết quả đầu tư (%) Ngày thành lập Loại hình quỹ Tần suất mở quỹ Ký hiệu trên Bloomberg Ký hiệu trên Reuters
Thay đổi NAV 1 tháng Thay đổi NAV 3 tháng Thay đổi NAV 6 tháng Thay đổi NAV tính từ đầu năm 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N Từ khi thành lập
VEMF SICAV - CLASS A 31/10/2017 EUR 1,136.7 -0.1 -1.7 -3.4 -5.5 -6.8 1.5 1.3 13.7 18/06/2014 Quỹ dạng mở Hàng Ngày IPCVEMA LX 68266524
VN-Index - - 6.5 10.0 10.3 15.0 14.4 29.6 44.7 84.2 118.8 - - - - - 61.8 - - - - -
VEMF SICAV - CLASS B 31/10/2017 EUR 1,103.0 -0.1 -1.8 -3.6 -5.8 -7.2 0.1 -1.4 10.3 01/08/2014 Quỹ dạng mở Hàng Ngày IPCVEMB LX 68266525
VN-Index - - 6.5 10.0 10.3 15.0 14.4 29.6 44.7 - - - - - - - 53 - - - - -
VEMF SICAV - CLASS C 31/10/2017 USD 1,021.8 -1.4 -2.4 3.4 4.8 -0.9 2.2 05/08/2016 - - IPCVEMC LX -
VN-Index - - 5.1 8.8 18.1 27.3 21.8 - - - - - - - - - 32.2 - - - - -
VEMF 30/11/2016 USD 8.0 0.8 12.4 8.9 8.9 -9.1 -10.0 7.7 33.8 48.8 0 0 0 0 0 -13.7 28/02/2007 Quỹ dạng mở Hàng Tháng VAMVEMF KY Equity 65092798
VN-Index - - 2.6 12.6 10.1 10.1 4.4 4.6 25.0 40.3 34.9 0 0 0 0 0 -60.4 - - - - -
Cập nhật mới nhất: 31/10/2017

Vietnam Emerging Market Fund (Cayman) - VEMF

Vietnam Emerging Market Fund SICAV (UCITS complaint fund) - VEMF SICAV